Ungdata - informasjon til foresatte om undersøkelse

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Akershus. Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 6 til 12. Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. 
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Ønsker du å se resultater av tidligere Ungdata undersøkelser kan du forske litt her: http://www.ungdata.no/Kart