Miljø

Sandvika videregående skole har godt miljø og høy grad av trivsel som målsetning.

Dette krever at skolen har fokus på elevenes sosiale miljø, noe vi hele tiden ønsker å forbedre.

Sjur Vidje er miljøarbeider på Sandvika videregående skole. Hans hovedoppgave er å bidra til et godt miljø med trygge læringsrammer. Arbeidet foregår i samråd med elevtjenesten, andre ansatte og elever. 

Aktiviteter som skolen tilbyr/arrangerer

 • Utlån av bordtennisrekkerter, fotball, basketball og volleyball i resepsjonen
 • Utlån av spillerom: Spillerommet tilbyr en Wii-maskin, samt et mini-hockey bord. Rommet er tilgjengelig i skoletiden og kan låses opp gjennom henvendelse resepsjonen. Rommet befinner seg i Hjertet av Sandvika, første dør til venstre.
 • Kaffetorsdag: Hver torsdag mellom kl. 11.00 og 12.00 møtes alle som ønsker en hyggelig midttime, med kaffe, te, litt engasjert prat og kanskje en kjeks i skolebiblioteket. Lun og avslappet atmosfære. Sjur Miljøarbeider og Kristin Bibliotekar er alltid tilstede.
 • Overnattingstur til Nordmarkskapellet for første klasse. I starten av skoleåret drar alle førsteklassingene i puljer på treningsleir, der trener de til å bli Sandvika elever. 
 • Elevfrokoster

Opplæringsloven

Opplæringsloven § 9a som om omhandler trivsel og miljø på skolen er endret, les mer her.

Opplæringsloven kapittel 9 A

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø på Sandvika videregående skole

Elevenes skolemiljø - opplæringsloven kapittel 9A
 
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. Opplæringsloven § 9 A-3. Det er elevens egen opplevelse av hvordan det er på skolen, som er avgjørende. Alle ansatte skal være kjent med innholdet i opplæringsloven kapittel 9 A, og alle plikter dette medfører for skolen og den enkelte ansatte. Alle ansatte skal også være kjent med innholdet i Utdanningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017, samt kjenne til og bruke Utdanningsdirektoratets guide til skolene "Mobbing, og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?"  

FOREBYGGENDE TILTAK 

HVA 

NÅR 

HVORDAN 

ANSVAR 

Vg3 elever er faddere for vg1 elever 

Fra skolestart august 

Faste oppgaver og tidspunkter for møter.  

(Fadderhåndbok er under utarbeidelse) 

Elevtjenesten 

VIP makkerskap 

Fra skolestart 

Alle elever har faste plasser og faste makkere i alle undervisningstimer 

Kontaktlærer/faglærer 

Tur til Nordmarkskapellet alle vg1 

august/september 

2 klasser sammen. Bli kjent med å være elev på Sandvika. Kontaktlærer, miljøarbeider, helsesøster og rådgiver deltar. 

Sosialt samvær - bli kjent  

Rektor 

Gjennomgang av skolens ordensregler, utarbeidelse av klasseregler 

Ved skolestart 

Basistimer 

Kontaktlærer 

Elevtjenesten 

Møter en gang pr. uke 

Drøfter og lager plan for gjennomføring av tiltak angående de saker som meldes inn 

 

Leder elevtjenesten 

Sosial-pedagogisk team 

Møter hver 14. dag 

Drøfter og lager plan for gjennomføring av tiltak angående de saker som meldes inn 

PPT/ elevtjenesten 

Rådgivere 

Gjennom hele året 

Sosialpedagogisk veiledning. karriereveiledning 

Rådgivere 

Miljøarbeider 

 Gjennom hele året 

Følger med i elevmiljøet. Ulike aktiviteter midttime etc. 

Miljøarbeider 

Elevsamtaler 

Ved skolestart, november og april 

Møte med kontaktlærer og elev eventuelt foresatte 

Kontaktlærer 

Elevundersøkelsen 

Høst 

Resultatene gjennomgås. Ved avvik må det undersøkes nærmere. Tas sammen med elevrådet, skolemiljøutvalget, personalet 

Rektor, trinn-/avdelingsledere 

Samarbeid skole/hjem 

 

Foresatte inviteres til å delta i elevsamtalene. Elever over 18 år kan gi samtykke til dette. 

Kontaktlærer 

Foreldremøter 

 • Ved skolestart for vg1.  
 • Høst vg3 – tema russefeiring 
 • På nyåret for alle trinn 

 

Trinn-/avd.leder, kontaktlærer 

Skolens beredskapsplan 

 

Rutiner for ulike krisesituasjoner, alvorlige ulykker, brann, trusler, vold 

HMS ansvarlig 

Samarbeidspartnere 

 

 • Helsesøster 
 • PPT/OT 
 • Nærpolitiet 
 • SLT - Bærum kommune 

 

 

 

AKTIVITETSPLIKTEN 

 1. RUTINER SOM KAN AVDEKKE MOBBING OG KRENKENDE ATFERD 

HVA 

NÅR 

HVORDAN 

ANSVAR 

Elevsamtaler 

 • Minimum 3 pr år. 
 • Spontane samtaler med elev  

Eleven forteller om mistrivsel 

Kontaktlærer eller den eleven forteller til 

Ansatte ser eller fanger opp noe 

Kontinuerlig 

Observasjoner, samtaler med elever 

Alle ansatte 

Anonym meldingsboks på It`s learning 

Kontinuerlig 

Elever, lærere eller foresatte kan melde inn via It`s learning 

Leder elevtjenesten, rektor 

Mobbeknappen 

 

Skolens hjemmeside 

 

Miljøarbeider 

Kontinuerlig 

Deltar i aktiviteter med elever. Oppholder seg sammen med elever i pauser – observerer – samtaler med elever 

Miljøarbeider 

Elevundersøkelsen 

Høst 

Gjennomføres på alle trinn. Gjennomgås i skolens ulike utvalg og med personalet. Nærmere undersøkelser gjennomføres ved spesielle funn 

Rektor 

Endring i elevers atferd 

Kontinuerlig 

Elever viser endret atferd; mer utagerende, trekker seg tilbake, fravær etc 

Trinn-/avd. leder, Kontaktlærer 

Foreldre som tar kontakt og melder fra om det som skjer 

Kontinuerlig 

Kontaktlærer, trinn-/avdelingsleder, rektor  

Endringer i klassemiljøet; mer uro, endringer sosialt... 

Kontinuerlig 

Kontaktlærer/faglærer melder bekymring til trinn-/avd.leder og eller elevtjenesten 

Kontaktlærer, faglærer 

 

 1. ANSVAR FOR Å GRIPE INN OG MELDEPLIKT

HVEM 

NÅR 

HVA 

Rektor 

Ved skolestart og nyansettelser 

Informere alle ansatte om meldeplikten. Informere vikarer, studenter etc når de kommer gjennom året. 

Alle ansatte på skolen; pedagogisk personale, assistenter, miljøarbeider, rådgivere, helsesøster, kontorpersonale, vaktmester, vikarer, studenter, rengjøringspersonalet, kantinemedarbeidere 

Kontinuerlig 

Alle har plikt til å følge med og gripe inn ved krenkelser som for eksempel mobbing, overhører hatytringer eller observerer mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking – krav til inngripen er begrenset til inngrep som er mulige å gjennomføre. Ansatte skal ikke gripe inn hvis de står i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen – kun ved nødrett eller nødverge - dette gjelder ekstraordinære tilfeller der man må ty til vold for å forsvare liv og helse. 

 Skolen har ingen hjemmel i opplæringsloven til bruk av tvang. Bruk av fysisk makt er begrenset av 

 • Straffelovens bestemmelser 
 • Deler av opplæringsloven som fastslår at elever ikke skal refses fysisk eller utsettes for annen krenkende behandling 
 • Barnekonvensjonen 

 Alle hendelser og all mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal varsles rektor 

Akutte uønskede hendelser, farlige eller vanskelig kontrollerbare situasjoner der man trenger rask hjelp 

 

Tilkalle forsterkninger; 

 • Miljøarbeider 
 • Avd-/trinnleder/rektor 
 • Kollega som er i nærheten 
 • Resepsjon – tilkaller beredskapsteam 
 • Avviksmelding skrives og legges inn i QM+

Radikalisering, voldelig ekstremisme 

Samtaler, observasjoner etc 

Den som mistenker radikalisering melder direkte til rektor 

Elever 

Kontinuerlig 

Melde fra til ansvarlig voksen på skolen eller til foresatte. Bruke anonym meldingsboks på ITSL. 

Foresatte 

Kontinuerlig 

Melde fra   til kontaktlærer, trinn-/avdelingsleder eller rektor 

 

 1. UNDERSØKE 

Hvem 

Når  

Hvordan 

Ansvarlig 

Elever melder fra at de ikke har det bra 

Kontinuerlig 

Den som mottar elevens melding, plikter å videreformidle til nærmeste leder og bidra i å undersøke nærmere. Det er helt nødvendig for å kunne sette inn gode, egnede tiltak. Hvor grundige undersøkelsen skal være  er avhengig av skjønn, formålet med undersøkelsene og hvilken situasjon man står ovenfor i hvert enkelt tilfelle. 

Trinn-/avd.leder, kontaktlærer  

Ansatt krenker elev 

 

Den som har mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal denne straks varsle rektor. Rektor skal varsle regionsdirektør. 

Skolen utarbeider en aktivitetsplan 

Rektor 

Undersøkelser 

 

Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet. 

Skolen skal ikke skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet. 

Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om situasjonen og hva som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. 

Rektor 

Elevens medvirkning 

 

 • Involverte elever innkalles til samtale hver for seg, med foresatte hvis eleven er under 18 år. 
 • Delta i utarbeidelsen av tiltak. 

Rektor 

 

 1. SETTE INN TILTAK OG EVALUERE OG DOKUMENTERE 

Hva 

Hvordan  

Når 

Ansvarlig 

Lage en aktivitetsplan; 

 • Hvilket problem tiltakene skal løse 
 • Hvilke tiltak skolen har planlagt 
 • Når tiltakene skal gjennomføres 
 • Hvem er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 
 • Når skal tiltakene evalueres 

I samarbeid med berørte parter 

Umiddelbart etter at undersøkelser er gjennomført 

Rektor 

Evaluere og eventuelt avtale nye tiltak 

 

 

 

Alt dokumenteres og legges i Qm+ 

 

 

 

Utdanningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017

Utdanningsdirektoratets guide til skolene "Mobbing og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?

Utdanningsdirektoratets sjekkliste for arbeid med skolemiljø (utkast)

Handlingsplan for å styrke og videreutvikle skolens arbeid med å forebygge radikalisering og ekstremisme i Akershus fylkeskommune

 

 

Kontaktperson

Sjur Vidje

Miljøarbeider

E-post Sjur.Vidje@sandvika.vgs.no

Tlf: 971 28 655