Søknad om fritak av fag

Søknad om fritak i fag som tidligere er bestått

Hvis du tidligere har bestått et bestemt fag eller et likeverdig fag, kan du søke om å få fritak for det aktuelle faget. Dokumentasjon må legges ved, for eksempel kompetansebevis fra tidligere beståtte kurs.

Eleven må følge undervisning til svar på søknaden foreligger. Fravær føres som vanlig.

Siste søknadsfrist: 1. oktober. Leveres til studieleder Pål Kristensen.

Det vises ellers til følgende forskrifter i opplæringsloven (med virkning fra 01.08.2006)

§ 4-12 Fritak frå vurdering i kroppsøving

Elevar som ikkje kan følgje den ordinære opplæringa i den praktiske delen av kompetansemåla i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar skal få fritak frå vurdering av den praktiske delen av faget når den tilrettelagde opplæringa ikkje kan vurderast med karakter. Det blir ikkje gitt fritak frå vurdering av den teoretiske delen av kompetansemåla.

Elevar med fritak frå vurdering i dei praktiske delane av kompetansemåla i kroppsøvingsfaget kan få vitnemål. Sjå også § 1-12.

§ 4-11 Fritak frå vurdering i norsk sidemål

Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring har rett til fritak frå vurdering i norsk sidemål dersom dei

  • På grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målformene
  • Ikkje har gjennom gått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
  • Har hatt fritak frå opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, jf. § 1-11
  • Fyller vilkåra for fritak frå opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikkje fekk fritak

Det er ikkje høve til å annullere standpunkt- eller eksamenskarakter i norsk sidemål dersom eleven eller privatisten har fått vurdering i dette faget

Elevar som etter § 1-11 er unnatekne frå kravet om opplæring i norsk sidemål, er også unnatekne frå kravet om vurdering.

For elevar som får fritak frå vurdering, men ikkje opplæring i norsk sidemål, skal det stå "Delteke" i staden for talkarakter i norsk sidemål skriftleg på kompetansebeviset eller vitnemålet. For privatistar fører ein "Friteken" i norsk sidemål skriftleg.

For fritak i sidemål må vitnemål fra grunnskolen eller uttalelse fra PPT vedlegges.

Søknaden leveres til Elevtjenesten eller i resepsjonen

Kontaktperson

Ann S Michaelsen

Ann Sørum Michaelsen

Avdelingsleder for engelsk/fremmedspråk, trinnleder vg1, leder for elevtjenesten, inntak og bibliotek

E-post Ann.Sorum.Michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879