Pedagogisk profil

Vårt tilbud består av 3 utdanningsprogram: Studiespesialiserende, medier og kommunikasjon, og helse- og oppvekstfag. I tillegg har vi en avdeling for tilrettelagt opplæring.

Fagdager

Fagdager betyr at i fellesfag og programfag samles undervisningen i større økter. Det betyr i hovedsak ett fag per dag. Det er flere lærere som er sammen om undervisningen.

Dette gir mulighet for konsentrasjon, kontinuitet, differensiering, variasjon og større frihet til å velge aktiviteter utenom skolen fordi det i mindre grad kommer i konflikt med andre fagtimer. Skolen har tilgang på ulike typer undervisningsrom – fra grupperom til auditorier. Bærbare PC-er gir fleksibilitet med hensyn til hvor eleven kan arbeide individuelt eller i grupper.

Tilbud

Vi setter pris på den sammensetningen vi har av utdanningsprogram. Det er en berikelse av skolemiljøet at vi har ulike utdanningsprogram og tilrettelagt opplæring. I tillegg til å være en stor skole, over 900 elever, prioriterer vi å gi et bredt tilbud når det gjelder fagvalg i 2. og 3. klasse.

Krav

Som profesjonell yrkesutøver stiller læreren krav til elevene.  Eleven får gleden av å begynne på en skole som setter eleven og læring i sentrum.  Egenvurdering inngår som en viktig del av evalueringen.

Oppfølging

Det er basisgruppetime med kontaktlærer én dag i uka. Da jobbes det med ulike sider ved læringsarbeid og samarbeid. Det avsettes også tid til elevrådssaker i denne timen. Kontaktlærer bruker egne skjemaer for systematisk elevutvikling og gjennomfører elevsamtaler.

Skolevurdering

Skolen gjør bruk av undersøkelser på ITL, og gjennomfører Elevundersøkelsen på alle trinn.

Ledelse og elevmedvirkning

Vi legger vekt på en klar og tydelig klasseledelse. Læreren er leder, men elevene skal medvirke når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen. Ledelsen ved skolen vil følge tett på læringsarbeidet som foregår. Ledelsen skal være synlig og tydelig, og den skal yte støtte og press.

Samarbeid

Deling av kunnskap og felles kompetanseutvikling blant lærerne vil få en unik sjanse med vår organisering av undervisningen. Didaktisk kompetanse er en forutsetning for å kommunisere med kolleger om læreplananalyse, læringsopplegg og evaluering på en presis måte.

Foresatte

Vi ønsker et tett samarbeide med foresatte og etterstreber at det skal være lav terskel for å kontakte skolen ved behov. Kontakt med de foresatte skjer ellers gjennom foreldremøter, møter med kontaktlærer/rådgiver og via vår elektroniske læringsplattform.

IKT i opplæringen

Sandvika vgs ønsker å være en framtidsrettet skole som er tilpasset moderne pedagogisk tenkning og med moderne teknologi. Alle elever disponerer egen bærbar PC. Fleksibilitet og tilgjengelighet til digitale verktøy er viktig. Undervisningen er organisert i fleksible grupper med fagdager som utgangspunkt, noe som tvinger fram varierte undervisningsmetoder som en ønskelig konsekvens. Bruk av læringsplattform vil stå sentralt, og nettet utnyttes til pedagogiske formål. Bl a har skolen kommet langt når det gjelder bruken av blogger i undervisningen.