Realfag Vg2

Studiespesialiserende utdanningsprogram består av fellesfag og felles programfag

Fellesfag

  • norsk
  • historie
  • fremmedspråk
  • matematikk praktisk eller teoretisk
  • kroppsøving

Beskrivelse av programfagene

Topplinje IT

I vg2 vil du ha mulighet til å velge programfaget IT2. Faget gir deg god kompetanse innen informasjonsteknologi og programmering, og vil være nyttig for deg som satser på realfag.

I tillegg kan du velge andre programfag innenfor realfag.

Les mer om Topplinje IT her

Biologi

Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen, og til vurderinger av etiske spørsmål. Gjennom programfaget biologi skal den enkelte få kunnskap om at mennesket er en av mange arter, at det er en vekselvirkning mellom mennesket og naturen, og at biologisk kunnskap er en vesentlig forutsetning for en bærekraftig forvalting av naturressurser og naturmiljø.

Fysikk 1 og 2

Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet.

Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Vil du være med og forme fremtidens teknologiske utvikling?

Kjemi 1 og 2

Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi, der planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater er sentralt. Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder.

Informasjonsteknologi 1 og 2

Dette faget innebærer å konstruere systemer for behandling av informasjon. Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste tiårene. Teknologien har i løpet av kort tid utvidet måter å kommunisere på og skapt nye arbeidsplasser og lærings- og forskningsarenaer. Samfunnet har behov for mennesker som kan forstå, benytte og videreutvikle informasjonsteknologien, men samfunnet trenger også mennesker med en bevisst og kritisk holdning til hva teknologien gjør med mennesker og samfunn.

Teknologi - og forskningslære

I dette faget blir elevenes evne og vilje til å bruke og utforske naturvitenskap og teknologi.  Faget er et eget realfag og har ingen lærebok så lærere og elever bestemmer innholdet i samsvar med kompetansemålene i faget.

Teknologi og forskningslære 1

I dette kurset legges det vekt på praktisk teknologi og innhenting av observasjonsdata for naturvitenskaplige forsøk. I år lager vi LEGOroboter og bygger en "satellitt" i en brusboks som skal skytes opp 1000 m med en rakett på Andøya rakettskytefelt. Dette er som deltakere i en nordisk konkurranse arrangert av den europeiske romadministrasjon, ESA. Ekskursjoner til naturvitenskaplige instutisjoner og bedrifter i Oslo/Akershus er også med på programmet.

Teknologi og forskningslære 2

I dette kurset er det mer vekt på naturvitenskaplig forskning fra en teoretisk synsvinkel.  Elevene gjennomfører en forskningsoppgave fram til publiserbar form etter å ha læret om naturvitenskaplig metode og praksis.  Hos oss har vi arbeidet sammen med forskere for å aldesbestemme nedslagsbassenger på Månen og Mars som forskningsoppgave.  Vitnskaplig argumentasjon og metode fra andre naturvetnskaplige disipliner blir også berørt.  Faget skal vise elevne hvordan naturvitenskaplig kunnskap blir til og anvenes i teori og praksis

Matte 1

Ved starten av Vg1 (første år) må eleven velge enten teoretisk (Vg1T) eller praktisk (Vg1P) matematikk.

Teoretisk matematikk

Faget vil være betraktelig mer krevende enn den praktiske varianten og tar i større grad for seg den matematiske teorien og utledningene som ligger til grunn for emnene. Du bør være fortrolig med matematikk fra ungdomskolen for å komme gjennom arbeidsmengden som kreves her. Emnene som tas opp er: tall og algebra, geometri, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Dersom du velger teoretisk matematikk, kan du på Vg2 (andre år) enten velge programfaget matematikk for samfunnsfag (S1) eller programfaget matematikk for realfag (R1). For å kunne velge matematikk S1 er det tilstrekkelig med matematikk Vg1P. Dersom du ikke velger programfag i matematikk (altså R1 eller S1), kan du formelt fortsette på fellesfaget Vg2T, men det anbefales da at du velger Vg1P/Vg2P i stedet.

Praktisk matematikk

Faget vil være mer praktisk vinklet i forhold til emnene som tas opp, og fokuserer dermed mer på hva matematikken kan brukes til. Emnene som tas opp, er: tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Dersom du velger praktisk matematikk, kan du på Vg2 (andre år) enten velge programfaget matematikk for samfunnsfag (S1) eller fortsette på fellesfaget Vg2P. Det anbefales at du velger Vg1P dersom du ikke vil fordype deg videre i realfag.

Matte 2-3  Her kan du velge enten matematikk for realfag (R1, R2) eller matematikk for samfunnsfag (S1, S2), eller fortsette med 2P.

Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Menneskets glede over arbeidet med faget i seg selv har vært en inspirasjonskilde til utvikling av matematikken.

Matematikk for realfag (R1 og R2) (5 timer)

For å velge dette må du ha tatt teoretisk matematikk på Vg1. Faget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Arbeid med programfaget skal gi en innføring i logisk og analytisk tankegang med vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform, samtidig som elevene gjennom anvendelse får trening i sentrale metoder.

 

 

 

Kontaktperson

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Avdelingsleder for realfag, trinnleder vg3 og ansvarlig for fagvalg, topplinje business og topplinje IT

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865