Realfag Vg3

Studiespesialiserende utdanningsprogram består av fellesfag og felles programfag

Fellesfag

  • Norsk
  • Historie
  • Fremmedspråk
  • Matematikk praktisk eller teoretisk
  • Kroppsøving

Beskrivelse av programfagene:

Topplinje IT

I vg3 (tredje trinn) har du mulighet til å ta et ekstra programfag, ta et universitetsfag eller forberede deg til opptakstester for utenlandsstudier.

Les mer om Topplinje Business og Topplinje IT her

Biologi

Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen, og til vurderinger av etiske spørsmål. Gjennom programfaget biologi skal den enkelte få kunnskap om at mennesket er en av mange arter, at det er en vekselvirkning mellom mennesket og naturen, og at biologisk kunnskap er en vesentlig forutsetning for en bærekraftig forvalting av naturressurser og naturmiljø.

Fysikk

Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet.

Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Vil du være med og forme fremtidens teknologiske utvikling?

Kjemi 1 og 2

Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi, der planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater er sentralt. Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder.

Informasjonsteknologi 1 og 2

Dette faget innebærer å konstruere systemer for behandling av informasjon. Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste tiårene. Teknologien har i løpet av kort tid utvidet måter å kommunisere på og skapt nye arbeidsplasser og lærings- og forskningsarenaer. Samfunnet har behov for mennesker som kan forstå, benytte og videreutvikle informasjonsteknologien, men samfunnet trenger også mennesker med en bevisst og kritisk holdning til hva teknologien gjør med mennesker og samfunn.

Teknologi og forskningslære 1 og 2

Matte 2-3

Her kan du velge enten matematikk for realfag (R1, R2) eller matematikk for samfunnsfag (S1, S2), eller fortsette med 2P.

Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Menneskets glede over arbeidet med faget i seg selv har vært en inspirasjonskilde til utvikling av matematikken.

Matematikk for realfag (R1 og R2) (5 timer) For å velge dette må du ha tatt teoretisk matematikk på Vg1. Faget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Arbeid med programfaget skal gi en innføring i logisk og analytisk tankegang med vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform, samtidig som elevene gjennom anvendelse får trening i sentrale metoder.

Matematikk R1 og R2

Matematikk S1 og S2

Kontaktperson

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Avdelingsleder for realfag, trinnleder vg3 og ansvarlig for fagvalg, topplinje business og topplinje IT

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865