Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Studiespesialiserende utdanningsprogram består av fellesfag og felles programfag. Som 2. fremmedspråk kan du velge mellom fransk, tysk, spansk og kinesisk. Vi tilbyr også kinesisk som studieretnings program på vg2 og vg3.

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Religion og etikk
 • Kroppsøving

Beskrivelse av programfagene

Topplinje Business og Topplinje IT

I vg3 (tredje trinn) har du mulighet til å ta et ekstra programfag, ta et universitetsfag eller forberede deg til opptakstester for utenlandsstudier.

Les mer om Topplinje Business og Topplinje IT her

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Faget er et praksisorientert fag der elevene lærer gjennom aktiv deltakelse i en ungdomsbedrift. I løpet av året skal elevene starte opp, drive og til slutt legge ned sin egen bedrift. Elevene skal lage forretningsplaner, markedsføre sine egne produkter og tjenester, samt konkurrere på ulike messer.
 
Hvorfor velge Entreprenørskap med ungdomsbedrift? Passer det for deg? Liker du praktiske fag? Da er kanskje dette faget noe for deg. Her jobber du sammen med andre elever i en bedrift og blir stimulert til å bruke dine kreative evner, ditt organisasjonstalent og dine lederegenskaper. Du får lov å ta ansvar, du styrker dine evner for samarbeid og kommunikasjon og du får utviklet dine praktiske ferdigheter innenfor områder som salg, markedsføring, ledelse, personal og økonomi.


Elevene søker på ulike stillinger i bedriften og får dermed ansvar for en del av bedriftens daglige gjøremål. Bedriftene har også tett kontakt med næringslivet. Fagets teoretiske kunnskaper, som ofte er grunnlaget for den praktiske gjennomføringen, blir formidlet gjennom forelesninger, nettsider og «learning by doing».

Historie og filosofi

I dette faget lærer du å forstå tankene, verdiene og holdningene rundt deg. Du lærer også hvor disse kommer fra. Har du noen ganger lurt på hvorfor verden rundt deg er slik den er? Hvis du noen gang har stilt deg spørsmål som: ”Hvorfor finnes religion? Hva er forskjellen på det å tro og det å vite? Kan vitenskap si noe sikkert?” Da er dette faget noe for deg. Nærmest uansett hvilke fag du har tenkt å studere senere, vil dette faget være svært nyttig. Du bør være litt interessert på forhånd. Læreplanen er krevende, men morsom.  Vi gjennomgår filosofiske emner (kunnskap og sannhetssøken, eksistens og mening, politiske ideer) kombinert med nyere historie.

Internasjonal engelsk

Fokuseringsområdet er internasjonal engelsk

I dette faget vil man lære om internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter, drøfte aktuelle internasjonale og globale utfordringer verdenssamfunnet står overfor, og vurdere engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet. Videre skal man jobbe med litteratur og film, og levere et fordypningsarbeid.

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse er en svært sentral oppgave i en bedrift. Her legges planene for hvordan bedriften skal hevde seg i sterk konkurranse, og hvordan de kan lykkes. Kunnskaper i markedsføring og ledelse gir deg mulighet til å jobbe i alle typer virksomheter som bedrifter, organisasjoner, institusjoner mv.

Hvordan lære Markedsføring og ledelse? Med utgangspunkt i virkelighetsnære og praktiske problemstillinger legger undervisningsmetodene til rette for å utvikle evnen til kritisk tenkning, og oppmuntre deg til å være kreativ, reflektert, løsnings- og samarbeidsorientert. Vi vil stimulere læringsviljen din gjennom samarbeid til næringslivet, og motivere til videre studier, entreprenørskap, arbeid og livslang læring. 

Faget skal gi deg kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Ledelsesdelen i faget gi

Næringslivøkonomi

Programfaget næringslivsøkonomi består av fagene økonomistyring (vg2) og økonomi og ledelse (vg3).

Hvorfor velge Næringslivsøkonomi? Dette er et fag for deg som ønsker et forsprang hvis du ønsker å studere økonomi, eller for deg som rett og slett ønsker å utvikle en dypere forståelse for den rollen private og offentlige bedrifter spiller i samfunnet. 

Du vil lære å lese og tolke den informasjonen som ligger i en bedrifts regnskap. Dette er verdifull kunnskap for deg som fremtidig ansatt og leder i en bedrift, og som mulig investor i aksjemarkedet. Videre får du mulighet til å tilegne deg praktiske ferdigheter i bruk av regnskapsprogram og økonomiske styringsverktøy (excel) bl.a. regnskapsføring, budsjettering og bedriftsøkonomiske analysemetoder.

Hva er Næringslivsøkonomi? Passer det for deg? Næringslivsøkonomi er et praktisk fag hvor vi legger vekt på diskusjon om økonominyheter, oppgaveløsning, variert og utstrakt bruk av digitale verktøy.

Eksempler på noen spørsmål du kan få svar på: Hvordan finner man ut om en bedrift er lønnsom? Hva kan en bedrift gjøre for å forbedre sin lønnsomhet? Hva kan man lese ut av årsrapporten til en bedrift? Hvilke konsekvenser får økt globalisering for næringslivet i Norge? Hvordan kan bedriften utnytte bedriftens ressurser og overleve under stadig strengere krav til en miljømessig bærekraftig utvikling?

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi dreier seg om menneskers bosetning, utnyttelse og bruk av jordkloden.    Vi forsøker å finne mønstre og teorier rundt dette, og se på endringer i disse over tid.

Samfunnsgeografer ser på:

 • hvordan befolkningen på jorda utvikler seg, hvor vi bosetter oss, hvordan og hvorfor vi flytter.
 • hvordan vi kan møte fremtidige utfordringer i forhold til ressursutnyttelse og økonomisk utvikling med å forstå hvordan mennesker over tid har brukt ressursene på jorda.
 • hvordan vi organiserer oss i regioner og i byer, og endringer i disse
 • hvilke utviklingsmuligheter og utfordringer har vi i ulike deler av verden, og mulige løsninger på disse utfordringene
 • hvordan vi bruker samfunnsgeografiske verktøy og metoder for å finne informasjon og løse problemer knyttet til disse temaene.

Politikk og menneskerettigheter  

I faget politikk og menneskerettigheter lærer du om demokratiet, internasjonale politiske systemer og samarbeidsforhold, konflikter og hvilke aktører som finnes.  Du lærer om ulike sider ved andre lands politiske systemer. Vi ser på hvordan verdigrunnlaget i menneskerettighetene blir ivaretatt i andre områder av verden. Hvorfor kan noen land fortsette å bryte menneskerettighetene – og likevel være sentrale aktører i global sammenheng? Hvorfor påstår noen stater at de opptrer mer demokratisk enn andre?  Finnes det svar på slike spørsmål? Dette fagområdet stiller i hvert fall vanskelige spørsmål!

Psykologi

Programfagene i psykologi skal gi en innføring i sentrale psykologiske emner. I psykologi 1 er hovedfokuset på hvordan mennesker utvikler seg, på hvordan vi lærer og på hvordan utfordringer i livet påvirker vår psykiske helse. I psykologi 2 ser vi på hvordan atferden vår påvirkes av grupper og miljøet vi lever i, og på kommunikasjon. I tillegg bruker vi i dette faget tid på å få kjennskap til ulike psykiske diagnoser, forebygging og behandling. 

Arbeidsmetodene er varierte. Vi jobber blant annet mye med film og caseoppgaver, og hvert år prøver vi å besøke ulike utdanningsinstitusjoner, foredrag og andre arrangement som er relevante for faget. 

Rettslære

I rettslære lærer elevene å løse juridiske problemstillinger innenfor ulike rettsområder, altså å bruke lovene. Elevene lærer også om hvordan domstolsystemet fungerer.

Eksempel på juridiske problemstillinger i Rettslære 1:

 • Kan jeg takke ja til en jobb uten å spørre foreldrene mine?
 • Kan arbeidsgiver si meg opp hvis jeg blir syk?

Eksempel på juridiske problemstillinger i Rettslære 2:

 • Kan jeg be butikken om ny mobiltelefon om den gamle ikke virker?
 • Kan jeg bli erstatningsansvarlig hvis jeg ødelegger en annen elev sin pc?

Faget rettslære er tilpasset elever på videregående skole, og gir en innføring i jus. Faget passer for elever som synes det er interessant å lære om rettssystemet og om hvordan de selv kan bruke lovverket. Rettslære er en fin forberedelse til juridiske studier, enten ved universiteter eller som delstudier ved økonomiske studier – men passer også for alle andre med interesse for jus. 

Samfunnsfaglig engelsk

Faget bygger på internasjonal engelsk. Faget dreier seg om å kunne diskutere og analysere samfunnsfaglige og litterære emner. Både film, bøker og internett er en sentral del av pensumet. Sentrale temaer er historiske prosesser i Storbritannia og USA som har betydning for dagens samfunn, den multikulturelle engelsktalende verden, politikk og dagsaktuelle temaer.

Samfunnsøkonomi

Økonomi spiller og kommer til å spille en vesentlig rolle i menneskers liv, også ditt. Et samfunns økonomi er avgjørende for innbyggernes levestandard og velferd.

I en globalisert økonomi er det viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker din, Norges og verdens økonomiske utvikling. Samtidig er det viktig å forstå hvordan økonomisk vekst kan innebære nye utfordringer med hensyn til miljø og bærekraftig utvikling. 

Samfunnsøkonomi er et svært sentralt fag innen økonomiske fag. Det inngår i alle videregående studier innenfor økonomi og ledelse på universitet og høyskole, så vel innenlands som utenlands.


Innsikt i samfunnsøkonomi blir viktigere jo høyere lederstilling du har i arbeidslivet. Det er ikke for ingenting at Nobelprisen i økonomi deles ut i samfunnsøkonomi.


Undervisningen relateres hele tiden til dagsaktuelle nyheter.

 • Hvorfor varierer renten over tid i ulike land?
 • Hvordan påvirker endret rente samfunnet vårt?
 • Hvordan virker en renteendring inn på aksjekursene på Oslo Børs, boligmarkedet og arbeidsmarkedet?
 • Eller oljeprisen, hvordan virker den inn på norsk økonomi, sysselsetting og aksjemarkedet i Norge og resten av verden?

Dette er et brennaktuelt og spennende fag hvor vi kan diskutere mye og forstå mange sammenhenger.

Sosiologi og sosialantropologi

Hva er samfunnet, hvorfor er det slik og hvorfor fungerer det ikke likt for alle? Hvorfor flytter noen folk? Og hva er egentlig et folk?  I sosiologi sosialantropoliti lærer du blant om dette:

 • Gjøre rede for ulike tenkemåter om samfunnet
 • Definere begreper knyttet til individ, samfunn og samspillet mellom disse
 • Sosialiseringsmekanismer, makt og mønstre i samfunnet
 • Kunnskapsinnhenting i samfunnsfagene
 • Undersøkelsesmetoder, etikk og bruksområder for disse
 • Forstå ulike kulturinntrykk og kulturer.

 

 

 

Kontaktperson

Carina Bratli

Carina Anette Hertze Bratli

Avdelingsleder for samfunnsfag og økonomi, trinnleder vg2 og ansvarlig for topplinje business og topplinje IT, ungdomsbedrifter og veilederordning

E-post Carina.Anette.Hertze.Bratli@sandvika.vgs.no

Tlf: 907 47 945