Tilrettelagt opplæring (TO)

På Sandvika videregående skole tilbyr vi tilrettelagt opplæring i mindre grupper, skolen har inneværende skoleår 23 elever på avdelingen.

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP).
Disse planene blir utarbeidet av faglærer og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtak,
kartlegging av elevene, samtaler med eleven og eventuelt foresatte og annen relevant
informasjon.

Elevene får opplæring i fellesfag og programfag. TO på Sandvika tilbyr ikke rene
utdanningsprogram, men programfagene tilpasses den enkelte elev i en kombinasjon av fag fra
helse- og oppvekst, restaurant- og matfag og studiespesialiserende.

Litt om oss

Avdelingen for tilrettelagt opplæring befinner seg i første etasje i enden av skolens «glassgate».
På avdelingen har vi fellesrom, undervisningsrom, musikkrom, grupperom, kjøkken, garderober
og arbeidsrom for lærerne. I tillegg benytter vi klasserom utenfor avdelingen, samt at vi bruker
gymsal, skolekjøkken, auditorier og biblioteket i skolen forøvrig. Vi benytter oss også av tilbud utenfor
skolens område, slik som svømming, sansehus og terapiridning.

Vi tilbyr musikkterapi til alle elever i ene-time og/eller gruppetime. Elever med omfattende hjelpebehov har i tillegg også musikk- og bevegelsestime.

Flere av elevene spiser lunsj i skolens kantine, elevene er representert i skolens elevråd, samt at vi deltar på noen felles aktiviteter med skolen for øvrig. 

Elever med multifunksjonshemming og/eller elever innenfor autismespekteret

For elever med omfattende hjelpebehov er hovedmålet å utvikle og opprettholde så mange funksjoner som mulig. Elevene skal oppleve en god og forutsigbar skolehverdag i samsvar med andre ungdommer og trygge voksne.

For denne gruppen er skolens siktemål å skape en skolehverdag for at elevene skal fremmer selvstendighet, livskvalitet og innfrielse av egne ønsker og behov. Formålet med opplæringen er å gi elevene et best mulig utgangspunkt til å møte voksenlivet, både fysisk, psykisk og sosialt slik at de kan delta i et dag- eller aktivitetstilbud i kommunal regi ved endt opplæring.

Skolen legger vekt på å utvikle elever i alle dagliglivets aktiviteter i en slik retning at de i størst mulig grad blir involvert og deltagende. Skolehverdagen skal gi muligheter for egenaktivitet, mestring og kontroll. Rutiner i skolehverdagen er viktig for å skape trygghet, forutsigbarhet og oversiktlighet.

Skolen legger også vekt på å skape et sosialt miljø som er sensitivt og som utvikler elevenes muligheter til å forstå og bli forstått. Inkludering av elever i alle skolens aktiviteter er viktig siktemål. Det gjelder også tilrettelegging for aktiviteter som skaper muligheter til kontakt med andre ungdommer.

Vi tilstreber oss å benytte alternativ og supplerende kommunikasjon i opplæringen og i alle naturlige situasjoner og i den formen som passer den enkelte elev.

Vi har en grupper med elever som befinner seg innenfor autismespekteret

For denne gruppen er skolens siktemål å skape en skolehverdag for elevene som fremmer selvstendighet, livskvalitet og innfrielse av egne ønsker og behov. Formålet med opplæringen er å gi elevene et best mulig utgangspunkt for å møte voksenlivet, både fysisk, psykisk og sosialt slik at de kan delta i et dag- eller aktivitetstilbud i kommunal regi ved endt opplæring.

Skolen legger vekt på å utvikle elevene i alle dagliglivets aktiviteter i en slik retning at de i størst mulig grad blir involvert og deltagende. Skolehverdagen skal gi muligheter for egenaktivitet, mestring og kontroll. Rutiner og regler i skolehverdagen er viktige for å skape trygghet, forutsigbarhet og oversiktlighet. En hyggelig atmosfære med klare rammer og god struktur er nødvendig for å fremme trivsel.

Skolen legger også vekt på å skape et sosialt miljø som er sensitivt og som utvikler elevenes muligheter til å forstå og bli forstått. Inkludering av elevene i alle skolens aktiviteter er viktig siktemål. Det gjelder også tilrettelegging for aktiviteter som skaper muligheter for kontakt med andre ungdom. Vi bestreber oss på å benytte alternativ og supplerende kommunikasjon i opplæring og i alle naturlige situasjoner og i den formen som passer den enkelte elev.

Elever med sammensatte lærevansker

Skoletilbudet for elevene med sammensatte lærevansker har en yrkesfaglig forankring, og det
langsiktige målet er å ruste eleven best mulig for framtidig yrkesliv og et meningsfylt voksenliv.
De overordnede målene for elevene etter endt videregående skolegang er størst mulig
selvstendighet i arbeid, fritid og bosituasjon. Dette gjenspeiles i alle fag, og mye av undervisningen blir
praktisk orientert.

De første årene på Sandvika videregående skole står fellesfagene og intern arbeidstrening mest sentralt, mens det særlig de to siste årene legges mer vekt på arbeidstrening. Annenhver onsdag i skoleåret drifter elevene Sæteren kafé i samarbeid med Den Norske Turistforening.

Elevene driver ungdomsbedriften TimeTOeat UB. Bedriften lager sveler og salat som selges til skolens elever og tilsatte.


I fellesfag gis det opplæring i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, mat og helse og
kroppsøving. I tillegg tilbys det undervisning i musikk til alle elevene. Mye av undervisningen foregår tverrfaglig, og vi benytter ulike metoder og innfallsvinkler. Vi tilstreber å bruke ulike opplæringsarenaer både på skolen og utenfor, og vi er jevnlig på ekskursjoner.